Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz

Europejski Plan Rozwoju

Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym

w Radawczyku Drugim

 

Kluczową potrzebą i celem Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Radawczyku Drugim  jest podniesienie kompetencji językowych, kulturowych i metodycznych  kadry nauczycielskiej w celu rozwijania placówki w zakresie edukacji formalnej i pozaformalnej na szczeblu przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz na 2 etapie kształcenia. Dalekosiężnym celem jest przekształcenie szkoły w  placówkę oświatową o profilu międzynarodowym i dwujęzycznym.

  Jako nowo powstała placówka stawiamy na jakość  i innowacyjność kształcenia. Chociaż szkoła funkcjonuje dopiero od 2018 r., zauważalna jest jej aktywność w obszarze współpracy europejskiej. (Obecnie współpracujemy z Francją, Litwą, Ukrainą). Założeniem Europejskiego Planu Rozwoju naszej placówki  jest zaangażowanie do tych projektów coraz większej liczby nauczycieli, otworzenie na innowacyjność metodyczną. Efektem będzie uczeń o kompetencjach kluczowych, kulturowych, językowych otwarty na wyzwania XXI w. Jego proces kształcenia międzynarodowego rozpoczęłyby inicjatywy transgraniczne podejmowane przez wykwalifikowaną kadrę  już na szczeblu przedszkolnym (np. program e-twinning), zaś kolejne etapy edukacji szkolnej w sposób coraz bardziej intensywny (np. wyjazdowe projekty z zakresu dialogu międzykulturowego) z założenia nieinwazyjnie pozwolą osiągnąć ww. cele- rozwinąć  obywatela  Europejczyka świadomego swej tożsamości, a zarazem otwartego na inność bez ksenofobii, czy powielanych mentalnie stereotypów. Pragniemy wykształcić w uczniu świadomość swoich możliwości, niezależności i otwarcia na świat, który w zależności od przyszłych zawodowych i  życiowych preferencji może stać się jego domem. Uważamy, że podniesienie kompetencji językowych, kulturowych, metodycznych  kadry pedagogicznej i zarządzającej przełoży się bezpośrednio na  skuteczność działań w dziedzinie realizacji wymian międzynarodowych.

  Zauważamy też narastającą potrzebę przygotowania kadry pedagogicznej na kontakt z uczniami, którzy urodzili się i wychowali w Anglii, a obecnie wraz z rodzinami powracają do kraju, który dla nich jest krajem obcym. Uczniowie ci znają język polski tylko w zakresie podstawowego, wyniesionego z domu słownictwa, a zrozumienie warstwy kulturowej i językowej stanowi dla nich problem i stanowi przyczynę nieporozumień rówieśniczych i obniżenia wyników w nauce.

Europejski Plan Rozwoju Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Radawczyku Drugim obejmuje swoim zasięgiem także współpracę z innymi małymi wiejskimi placówkami oświatowymi prowadzonymi przez ten sam organ prowadzący tj. Fundację Teresianum. Poprzez nabywanie kompetencji  naszych nauczycieli oraz w konsekwencji sprawniejsze i szersze poruszanie się na płaszczyźnie europejskich mobilności jesteśmy przekonani, iż atrakcyjność innowacyjności zachęci pozostałe placówki do otwartości transgranicznej. 

Niniejszy plan jest istotny również  ze względu na  profil ucznia. Położenie geograficzne naszej szkoły oraz placówek fundacyjnych, a także   aspekt  ekonomiczny (ubogie tereny wiejskie tzw. Polski ,,B” )skazują dzieci i młodzież na pewne  ograniczenia w zakresie poznawczym. Uwzględniane środowiska lokalne potrzebują placówki oświatowej najwyższych standardów, aby poszerzać horyzonty jego młodych mieszkańców. Wobec powyższego kompetencje i umiejętności kadry nowej wiejskiej szkoły  są nie do przecenienia.

Wychodzimy  naprzeciw zachodzącym w obecnym świecie zmianom społecznym i gospodarczym, niosącym ze sobą wiele nowych możliwości i wyzwań, na co szczególną uwagę zwraca komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów z 2008 r., dotyczący rozwijania kompetencji na miarę XXI wieku.

Młode pokolenie potrzebuje szerszego zasobu kompetencji, tak by w zglobalizowanej gospodarce i coraz bardziej zróżnicowanym społeczeństwie móc w pełni rozwijać swoje możliwości. Utożsamiamy się z kierunkiem  edukacji głoszonym przez współpracującą z nami Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, że posiadanie zaawansowanych umiejętności i

kompetencji językowych, cyfrowych, międzykulturowych, w zakresie przedsiębiorczości i nowych technologii, nauk przyrodniczych i matematycznych, społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej jest niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Kreatywność, zdolność do dalszego uczenia się i stosowania innowacji ma ogromne znaczenie, dlatego proces uczenia się  powinien stać się regułą i towarzyszyć młodym ludziom od wczesnych lat szkolnych. 

Mobilności edukacyjne przyczynią się również do pogłębienia i rozszerzenia współpracy polskich szkół ze szkołami partnerskimi z całej UE co wpłynie na poprawę systemu kształcenia i szkolenia.

W konsekwencji nasza placówka stanie się bardziej otwarta, skuteczniejsza, europejska i międzynarodowa. Posłuży to wzmocnieniu europejskiej tożsamości młodego pokolenia, nabywaniu nowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, aby w przyszłości pokolenie to miało szansę rozwoju kreatywności, aktywności, zatrudnienia czy zyskania świadomości międzykulturowej, co w dłuższej perspektywie może spowodować zwiększenie konkurencyjności Europy w kreowaniu społeczeństwa intensywnie korzystającego z wiedzy.